Skip to main content

A regisztrációt a 2024/2025-ös szezonra megnyitottuk!.

Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA

 1. A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy rögzítse a GYMNATHLON MAGYARORSZÁG  NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (Cégjegyzékszám:13-09-229630;  Adószám: 32004979-1-13; Székhely: (2636 Tésa, Ady Endre utca 11..; a továbbiakban:  „TÁRSASÁG” vagy „ADATKEZELŐ”) által alkalmazott adatvédelmi és - kezelési elveket, és a  Társaság adatvédelmi és - kezelési politikáját, amelyet a Társaság, mint adatkezelő magára nézve  kötelezőnek ismer el.  
 2. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználók által, a Honlapon önkéntesen, a Társaság által  nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében megadott személyes adatok kezelésének elveit  tartalmazza.  
 3. Az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel  vette figyelembe a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül  helyezéséről szóló Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletét (a  továbbiakban: „ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET” vagy „GDPR”), az információs  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a  továbbiakban: „INFOTV.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a  továbbiakban: „PTK.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes  korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „GRTV.”) rendelkezéseit.  
 4. Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon  szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban alább  hivatkozott Honlapon hirdető, vagy azon más módon megjelenő az Adatkezelőn kívüli  harmadik személyek promócióihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett  tartalmakhoz kapcsolódnak.  
 5. Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatkezelési Tájékoztató hatálya szintén nem terjed ki  olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az Adatkezelési  Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a  szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt  rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem  vállal.  

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 1. Adatkezelés: személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált  módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,  rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,  felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,  összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 
 2. Adatkezelő: az a személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy  másokkal együtt meghatározza.  
 3. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó  bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett  módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online  azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális  vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Jelen  Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában, a Felhasználóra vonatkozó vagy a Felhasználó által  megadott más személyre vonatkozó személyes adat.  
 4. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt  személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,  jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
 5. Adatfeldolgozó: a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb  szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Adatkezelési  Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek: 
  • Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Victor  Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01 09 381419, adószám: 25138205-2-41)  
  • Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest,  Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44)   
 6. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett https://www.gymnathlon.hu/  internetes oldal.  
 7. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított  szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon keresztül.  
 8. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, vagy kiskorú gyermekét  regisztrálja és ennek keretében megadja az alábbi felsorolt adatokat.  
 9. Adatkezelési Tájékoztató: az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatója.  

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 1. Ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan  rögzíti a Felhasználó IP címét. 
 2. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatások  igénybevételéhez kapcsolódóan, egyes Szolgáltatások tekintetében kezelheti az alábbi adatokat:    
  • Regisztráció: A regisztrációt a Szolgáltatások igénybevételére a kiskorú nevében kizárólag  törvényes képviselője jogosult megtenni. A regisztráció és a Szolgáltatások igénybevétele  érdekében az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli: 
  • Kiskorú:  
   • neve;  
   • állampolgársága; 
   • születési dátuma; 
   • személyi azonosító jele;
   • lakcíme.  
  • Törvényes képviselő:  
   • neve;  
   • telefonos elérhetősége;  
   • e-mail címe;  
   • egyéb megjegyzés, melyet a törvényes képviselő saját belátása szerint megoszt az  Adatkezelővel.  
  • Foglalkozásokról készült képek, videók közzététele: 
   • képmás;  
   • képmás, hangfelvétel.  
  • Kapcsolatfelvétel:  
   • Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére e-mailt (pl. üzenetet) küld, úgy az  Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a Szolgáltatás nyújtásához szükséges  mértékben és időtartamban kezeli.  
  • Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag  kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül, a Honlapon adatkezelési  tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott  Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések  megakadályozása és kiszűrése érdekében.  

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT TOVÁBBI ADATOK KÖRE

 1. Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis  adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb  színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói  élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja  böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a  Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.  
 2. Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a  következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok (a fent hivatkozott adatok alapján)  valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).   
 3. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó  bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során  generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó  külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan  naplózza.  

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

 1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:  
  • Regisztráció  
   • Szolgáltatások teljesítése;  
   • statisztikák, elemzések készítése;  
   • a Felhasználók és kiskorú gyermekeik jogainak védelme.  
  • Foglalkozásokról készült képek, videók közzététele:  
   • kereskedelmi és marketing célú felhasználás.  
  • Kapcsolatfelvétel:  
   • a Felhasználóval való kapcsolattartás;  
   • Szolgáltatások teljesítése;  
   • egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;  
   • statisztikák, elemzések készítése;  
   • a Felhasználók jogainak védelme; 
   • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.  
 2. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem  használja fel.  
 3. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata  alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz,  hogy a Honlap használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve az általuk a  kiskorúakról közölt Személyes adatok, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra  kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását  bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.    
 4. A Felhasználó jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy  az Adatkezelő, a foglalkozásokon a kiskorúakról készült képeket, videókat kereskedelmi és  marketing célokra időbeli és térbeli korlátozás nélkül felhasználja. A felvételek felhasználásának  joga kiterjed különösen az alábbi felületeken történő közzétételre: Youtube, Facebook,  Instagram, Google, szülői beszámolók. Felhasználó nyilatkozik továbbá, hogy a képmás  elkészítéséhez, felhasználásához, így különösen nyilvánosságra hozatalához, a Polgári  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése alapján, hozzájárul.  
 5. Az Adatkezelő a Felhasználó által a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a  Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás illetve jogellenes tartalmak  kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.  
 6. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes  személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett Személyes adat vonatkozásában az érintett  természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Felhasználó szavatol továbbá  azért, hogy az általa megadott kiskorú Személyes adatai kezelésére jogosult, s a Felhasználó a  kiskorú törvényes képviselője.  
 7. A Felhasználó által a megadott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.  Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatok  megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, címről illetve az  általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe Szolgáltatást. E  felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt  belépésekkel, szolgáltatás igénybevételekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a  Felhasználót terheli, aki az e-mail címet, címet vagy egyéb adatot regisztrálta és az adatokat  megadta.  

AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA

 1. Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek,  valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek  megfelelően kezeli.  
 2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az  Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja  fel. 
 3. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban illetve a  vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre  arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben,  amennyiben a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra  kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását  megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.  
 4. Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok  megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel ugyanakkor az Adatkezelő minden  ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.  
 5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet  gyakorló nagykorú személy, a Felhasználó hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek  nem áll módjában a hozzájáruló személy, a Felhasználó jogosultságát, illetve nyilatkozatának  tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a  jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött  érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan  sor kerül – nem gyűjt.  
 6. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban  meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja, ide nem értve a  vállalatcsoporton belüli adattovábbítást.  
 7. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített  formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb  adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem  adattovábbításnak.  
 8. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről  az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot  Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való  tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.  
 9. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és  szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy  a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen  elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és  jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az  Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.  
 10. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi  tisztviselő kijelölésére.  

AZ ADATKEZELÉSEK IDŐTARTAMA

 1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig  tárolja.  
 2. A Felhasználó által kizárólag kapcsolatfelvétel céljából küldött e-mailek esetén, a megkeresett  Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli,  kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését  indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.  
 3. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a  Felhasználó a Szolgáltatásról ki nem regisztrál, egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését,  a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtását be nem  fejezi. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlésre kerül.  
 4. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett  bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó  Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára  megőrizni.  
 5. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az  Adatkezelő végrehajtja. 

A FELHASZNÁLÓ JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA

 1. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes  adatát, és amennyiben igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára  hozzáférést, különösen az alábbiakra tekintettel:
  • az Adatkezelés céljai;  
  • az érintett Személyes adatok kategóriái;  
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat  közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve  a nemzetközi szervezeteket;  
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem  lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;  
  • az Felhasználó azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes  adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes  adatok kezelése ellen;  
  • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  
  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető  információ;  
  • az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább  ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy  az ilyen Adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható  következményekkel jár.  
 2. A Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött  ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@gymnathlon.hu e-mailcímre  küldött e-mailben tájékoztatást kérhet.  
 3. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött  kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött  tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a megadott  e-mail címéről küldi.  
 4. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy  módosítását.  
 5.   Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok  kiegészítését.  
 6. A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését A törlés  megtagadható 
  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy 
  • ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
  • jogi igények  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  
 7. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót,  megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését  követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.  
 8. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha 
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra  vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok  pontosságát;  
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok  felhasználásának korlátozását;  
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett  igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  
  • az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget  élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  
 9. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen  
  • ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség  teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez  szükséges;  
  • ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos  kutatás; vagy  
  • ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.  
  • Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás  megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat  zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,  akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.  
 10. Amennyiben az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes  személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül  tájékoztatja a Felhasználót az adatvédelmi incidensről. A Felhasználót nem kell tájékoztatni, ha  a következő feltételek bármelyike teljesül:  
  • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és  ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében  alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása – ,  amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára  értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 
  • az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek  biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban  valószínűsíthetően nem valósul meg;  
  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket  nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja az Adatkezelő, vagy olyan hasonló  intézkedést hoz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.   

ADATFELDOLGOZÁS

 1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban fentebb nevesített  Adatfeldolgozókat veszi igénybe.  
 2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés,  és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.  
 3. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.  
 4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő  hozzájárulásával jogosultak. 

ADATTOVÁBBÍTÁS LEHETŐSÉGE

 1. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő  Adattovábbítás a Felhasználó külön, eseti hozzájárulása nélkül végezhető, mivel ezen  adattovábbítás tekintetében a Felhasználó megadja kifejtett és egyértelmű hozzájárulását jelen  Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával. Személyes adatok harmadik személynek vagy  hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén  lehetséges.  
 2. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen  tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat  továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás,  valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.  
 3. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban  meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja, ugyanakkor az  adatkezelőnek, mint vállalkozáscsoporthoz tartozó adatkezelőknek jogos érdeke fűződik ahhoz,  hogy a Vállalkozáscsoporton belül belső adminisztratív célból személyes adatokat továbbítson.  A jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával az Érintett kifejezetten hozzájárul adatainak  EGT-n kívüli, harmadik országba történő továbbításához Vállalkozáscsoporton belül. Felhívjuk  figyelmét, hogy a személyes adatai olyan országokba is továbbításra kerülhetnek, amelyekben az  adatvédelmi és adatkezelési törvények nem egyenértékűek a vonatkozó magyar szabályozással.  Az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden intézkedést megtesz annak  érdekében, hogy átadott személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek. Az Adatkezelő  továbbá megtesz minden jogi, szervezeti és technikai intézkedést, hogy a személyes adatait a  GDPR és a további vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági törvényekkel összhangban megfelelő védelemben részesüljenek. A védelem lehet a Standard Contractual Clauses  alkalmazása vagy más helyettesítő mechanizmus vagy kötelező vállalati szabályok felállítása. Az  alkalmazott védelemről való további tájékoztatást az info@gymnathlon.hu e-mail címen kaphat. 10.4. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó  tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet. 

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú  döntésével bármikor módosítsa.  
 2. A Felhasználó a Honlapra történő következő belépéssel elfogadja az Adatkezelési Tájékoztató  mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének  kikérésére nincs szükség.  

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő  munkatársai is az info@gymnathlon.hu e-mail címen.  
 2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi  és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon:  +361391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.   
 3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék  hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy  tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a  Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.  

Budapest, 2023.09.15